Przejdź do głównej zawartości

Witamy

Together to nowa platforma informacyjna dla wszystkich osób zmagających się z nowotworami wieku dziecięcego – pacjentów, ich rodziców i pozostałych członków rodziny oraz bliskich.

Dowiedz się więcej

Warunki korzystania

Data wejścia w życie: czerwiec 2018 r. • Data aktualizacji: wrzesień 2020 r.

Niniejsze Warunki korzystania („Warunki”) określają zasady dostępu do witryny internetowej Together znajdującej się pod adresem https://together.stjude.org, korzystania z zawartych w niej treści, społeczności internetowej Together oraz wszelkich powiązanych usług cyfrowych świadczonych w ramach platformy Together („Together”), w tym korzystania z innych witryn internetowych, udostępnianych przez łącza stron, funkcji, treści i aplikacji mobilnych, które oferuje i których właścicielem jest St. Jude Children’s Research Hospital, Inc. („St. Jude,” „my”, „nasz”, „nami” itp.). Uzyskując dostęp do jakiejkolwiek części platformy Together oraz korzystając z jakichkolwiek dostępnych na niej treści i powiązanych usług („Usługi”), użytkownik akceptuje niniejsze Warunki i zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich stosownych przepisów prawa. Przed uzyskaniem dostępu do Usług należy dokładnie przeczytać Warunki. Jeśli Warunki są dla użytkownika niejasne, należy się z nami skontaktować, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. W przypadku braku zgody użytkownika na poniższe Warunki nie zezwala się na jego korzystanie z jakichkolwiek Usług ani uzyskiwanie do nich dostępu. Należy się zapoznać z włączoną tu przez odwołanie Polityką prywatności platformy Together, która reguluje zasady zbierania i wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkowników.

WAŻNE INFORMACJE

 • WARUNKI ZAWIERAJĄ WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ, OGRANICZEŃ, ZASAD I INNYCH POSTANOWIEŃ, KTÓRE MAJĄ WPŁYW NA PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI. ZALECAMY DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI.
 • WARUNKI TE UWZGLĘDNIAJĄ POSTANOWIENIA, KTÓRE OGRANICZAJĄ ZAKRES NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ORAZ ZOBOWIĄZUJĄ UŻYTKOWNIKA DO INDYWIDUALNEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW NA DRODZE ARBITRAŻU BEZ MOŻLIWOŚCI DOCHODZENIA SWOICH PRAW NA DRODZE POZWU GRUPOWEGO.
 • USŁUGI I TREŚCI SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE NA WŁASNY UŻYTEK OGÓLNY, OSOBISTY I EDUKACYJNY.
 • USŁUGI NIE SĄ RÓWNOZNACZNE Z PROWADZENIEM PRAKTYKI LEKARSKIEJ ANI NIE MAJĄ NA CELU UDZIELANIA PORAD LEKARSKICH, A KORZYSTANIE Z NICH NIE OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIKOWI UDZIELANE SĄ ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ANI NIE SKUTKUJE NAWIĄZANIEM RELACJI PACJENT-LEKARZ.
 • JEŚLI W OCENIE UŻYTKOWNIKA DANY OBJAW LUB STAN WYMAGAJĄ UZYSKANIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LUB ZAGRAŻAJĄ ŻYCIU, NALEŻY ZADZWONIĆ POD LOKALNY NUMER ALARMOWY POGOTOWIA RATUNKOWEGO 911 (W POLSCE POD NUMER 112 LUB 999).

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Usług, w tym użytkowników, którzy są jednocześnie współtwórcami tych Usług w zakresie ich treści, informacji oraz innych materiałów lub usług. Wszelkie bezpośrednie odniesienia do użytkownika oznaczają osobę, która uzyskuje dostęp do Usług lub korzysta z nich w jakikolwiek sposób, w tym spadkobierców, wykonawców testamentu i cesjonariuszy takich osób. W przypadku upoważnionych osób udzielających pomocy innej osobie w zakresie uzyskiwania dostępu do Usług Warunki stanowią wiążącą prawnie umowę między St. Jude oraz osobą udzielającą pomocy i osobą, której ta pomoc jest udzielana.

Uzyskując dostęp do Usług lub korzystając z nich, użytkownik oświadcza i zaręcza, że ma co najmniej osiemnaście (18) lat i może być stroną w prawnie wiążących umowach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku osób w wieku poniżej osiemnastu (18) lat należy poprosić rodzica lub opiekuna prawnego o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami i wyrażenie na nie zgody. Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie wyrazi zgody na niniejsze Warunki (lub nie może zagwarantować ich przestrzegania), nie zezwala się na korzystanie z Usług ani podejmowanie prób uzyskania do nich dostępu.

ZASADY DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI

Uzyskując dostęp do Usług lub korzystając z nich, użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych oraz informacji na temat użytkowania Usług zgodnie z zasadami określonymi w naszej Polityce prywatności, która została włączona do niniejszych Warunków przez odwołanie. Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności w celu uzyskania informacji o stosowanych przez nas zasadach dotyczących ochrony prywatności oraz sposobach, w jaki chronimy dane osobowe użytkowników. Polityka prywatności nie ma zastosowania do chronionych informacji zdrowotnych (ang. Protected Health Information, „PHI”), które St. Jude może zbierać w ramach swojej działalności w roli podmiotu lub partnera biznesowego podmiotu objętego Ustawą o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (ang. Health Insurance Portability and Accountability Act, „HIPAA”) z 1996 roku, z uwzględnieniem późniejszych zmian. St. Jude zarządza informacjami PHI zgodnie ze swoim Oświadczeniem o zasadach dotyczących ochrony prywatności oraz zgodnie ze zobowiązaniami przewidzianymi w umowach o partnerstwie biznesowym (ang. Business Associate Agreement) w zakresie określonym w tych umowach. W przypadku pytań dotyczących sposobów wykorzystywania i ujawniania informacji PHI użytkowników przez St. Jude oraz praw przysługujących użytkownikom w zakresie przetwarzania informacji PHI należy się zapoznać z naszym Oświadczeniem o zasadach dotyczących ochrony prywatności. Ponadto w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące ochrony poufności danych osobowych i informacji PHI można się z nami skontaktować, korzystając z danych kontaktowych w sekcji „Kontakt” poniżej.

USŁUGI NIE STANOWIĄ PORADY LEKARSKIEJ

Treści składające się na Usługi, w tym elementy tekstowe, graficzne, obrazy, łącza do zasobów zewnętrznych i inne materiały („Treści”) mają charakter wyłącznie informacyjny. Opieranie się na informacjach zawartych w Treściach odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani dostępność informacji uzyskiwanych w ramach Usług, ani też za skuteczność czy poprawność ich wykorzystania. Usługi nie mogą zastąpić specjalistycznej porady lekarskiej, diagnostyki ani leczenia.

We wszelkich kwestiach związanych ze zdrowiem fizycznym i psychicznym zalecamy konsultację z upoważnionym świadczeniodawcą opieki zdrowotnej (lekarzem), zwłaszcza jeśli chodzi o objawy potencjalnie wymagające diagnostyki lub uzyskania pomocy medycznej. Wyłącznie upoważniony świadczeniodawca opieki zdrowotnej (lekarz) może udzielić porady dotyczącej bezpiecznego i skutecznego postępowania w związku z problemem zdrowotnym u danego pacjenta. Pytania związane z problemem zdrowotnym należy zawsze omówić ze swoim lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą udzielającym świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej. Jeśli uważasz, że Twój stan zagraża życiu lub zdrowiu, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem lub zadzwoń pod numer alarmowy 999 (na terenie Polski; w Stanach Zjednoczonych 911). St. Jude nie zaleca ani nie promuje wykonywania żadnych konkretnych badań, korzystania z usług określonych lekarzy, stosowania określonych produktów lub procedur ani kierowania się opiniami czy innymi informacjami udostępnianymi w ramach Usług. Opieranie się na jakichkolwiek informacjach udostępnianych w ramach Usług, zarówno przez pracowników St. Jude, jak i innych użytkowników Usług, odbywa się na wyłączne ryzyko danego użytkownika.

REJESTRACJA KONTA

Dostęp do Usług jest możliwy bez konieczności rejestracji konta. Jednocześnie użytkowanie i uzyskiwanie dostępu do niektórych oferowanych w ramach Usług funkcji, takich jak zamieszczanie, przesyłanie lub inny sposób udostępniania Treści, wymaga utworzenia chronionego hasłem konta („Konto”) na platformie społecznościowej Together Community. Jeśli użytkownik chce korzystać z tych możliwości oferowanych w ramach Usług, musi podać St. Jude prawdziwe, poprawne, kompletne i aktualne dane do rejestracji. Użytkownik zobowiązuje się do podania poprawnych, aktualnych i kompletnych danych na etapie rejestracji Konta, a także do aktualizowania tych danych w celu zachowania ich poprawności, aktualności i kompletności. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia Konta oraz dostępu do Usług, również w przypadku podania niepoprawnych, fikcyjnych, nieaktualnych, niekompletnych lub w inny sposób naruszających niniejsze Warunki danych, zarówno podczas procesu rejestracji, jak w późniejszym czasie.

W oparciu o podane dane zostaną utworzone Konto oraz strona profilowa na platformie społecznościowej Together Community, umożliwiające korzystanie z Usług.

HASŁO DO KONTA I ZACHOWANIE POUFNOŚCI DANYCH

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła do Konta na platformie społecznościowej Together Community oraz, w stosownych przypadkach, haseł do kont na platformach zewnętrznych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za całą aktywność mającą miejsce na posiadanym Koncie na platformie społecznościowej Together Community. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania St. Jude o wszelkich przypadkach nieupoważnionego użycia Konta na platformie społecznościowej Together Community. St. Jude nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku nieupoważnionego użycia Konta na platformie społecznościowej Together Community przez osoby trzecie ani straty związane ze znanym użytkownikowi epizodem naruszenia bezpieczeństwa, takim jak kradzież, nieupoważnione użycie, próba użycia lub ingerencja w dane. Niezależnie od powyższego zapisu użytkownik może ponosić odpowiedzialność za straty St. Jude lub innych stron powstałe w wyniku opisanego powyżej nieupoważnionego użycia Konta użytkownika.

ZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W ramach korzystania z Usług użytkownik może otrzymywać powiadomienia, wiadomości tekstowe, połączenia telefoniczne, alerty, wiadomości e-mail oraz inne informacje przesyłane innymi drogami elektronicznymi. Połączenia mogą być nawiązywane za pomocą systemu automatycznego wyboru numeru, a ich treść może być wcześniej nagrana. W razie potrzeby lub konieczności St. Jude oraz jego partnerzy i jednostki powiązane mogą wysyłać użytkownikowi określone informacje, na przykład o charakterze marketingowym, powiadomienia o usługach oraz komunikaty administracyjne. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie takich informacji i potwierdza, że w momencie wysłania informacje te są uznawane w świetle prawa za obowiązujące. Użytkownik potwierdza, że wszelkie powiadomienia wysyłane przez szpital St. Jude pocztą e-mail spełniają wymóg dotyczący pisemnej formy powiadomienia. Jeśli użytkownik nie akceptuje powyższego zapisu, jednocześnie nie wyraża zgody na niniejszą Umowę.

Użytkownik może mieć prawo do wycofania zgody na otrzymywanie określonych informacji drogą elektroniczną i na żądanie zostaną mu udostępnione papierowe kopie wszystkich dokumentów i rekordów, jeśli jest to wymagane przez prawo. Zgodę można wycofać, kontaktując się z nami pod numerem telefonu lub wysyłając wiadomość na adres e-mail podane w sekcji „Kontakt” na końcu niniejszych Warunków. W przypadku wycofania zgody zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania umów zawartych przez nas z użytkownikiem. W celu otrzymywania i uzyskiwania dostępu do informacji wysyłanych pocztą e-mail użytkownik musi posiadać dostęp do Internetu oraz komputer lub inne urządzenie z zainstalowaną zgodną przeglądarką internetową. Wymagane jest również oprogramowanie umożliwiające przeglądanie plików w formacie Portable Document Format („PDF”). W celu zachowania wysyłanych przez nas informacji używane urządzenie lub komputer muszą mieć funkcję pobierania i zapisu informacji w formacie elektronicznym, w tym plików PDF. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, użytkownik potwierdza, że ma możliwość odbierania i uzyskiwania dostępu do wysyłanych przez nas informacji oraz ich pobierania i zapisu. Użytkownik może zmienić swój kontaktowy adres e-mail w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod numerem telefonu lub wysyłając wiadomość na adres e-mail podane w sekcji „Kontakt” na końcu niniejszych Warunków.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE KONTAKT Z NAMI ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI E-MAIL LUB WIADOMOŚCI TEKSTOWEJ NIE STANOWI BEZPIECZNEJ FORMY KOMUNIKACJI, PONIEWAŻ INFORMACJE SĄ PRZESYŁANE NIEZABEZPIECZONYMI ŁĄCZAMI KOMUNIKACYJNYMI. WYSYŁAJĄC NAM ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI E-MAIL LUB WIADOMOŚCI TEKSTOWEJ JAKIEKOLWIEK INFORMACJE POUFNE LUB DANE OSOBOWE ORAZ WYRAŻAJĄC ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE OD NAS INFORMACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (W POSTACI WIADOMOŚCI E-MAIL LUB WIADOMOŚCI TEKSTOWEJ), UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE WSZELKIE RYZYKO I POTENCJALNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UJAWNIENIA TAKICH INFORMACJI PODCZAS ICH TRANSMISJI.

USŁUGI OPERATORA SIECI BEZPRZEWODOWEJ

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzystanie z Usług może wymagać dostępu do Internetu, uzyskiwanego na podstawie usług operatora sieci bezprzewodowej, dostawcy usług internetowych lub innego podmiotu zapewniającego dostęp do Internetu oraz że dostęp do Usług może być niemożliwy, jeśli użytkownik nie dysponuje połączeniem z Internetem lub występują inne czynniki uniemożliwiające dostęp. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzystanie z Internetu w celu uzyskania dostępu do Usług może narazić użytkownika na koszty naliczane przez operatora sieci bezprzewodowej, dostawcę usług internetowych lub inny podmiot zapewniający dostęp do Internetu, zależnie od umowy z dostawcą usług lub wybranej taryfy. Użytkownik potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za opłacenie tego rodzaju należności. Użytkownik akceptuje, że korzystanie z Usług będzie się odbywać zgodnie z wszelkimi wymaganiami operatora sieci bezprzewodowej, dostawcy usług internetowych lub innego podmiotu zapewniającego dostęp do Internetu. UŻYTKOWNIK ZOSTANIE OBCIĄŻONY WSZELKIMI KOSZTAMI KOMUNIKACJI LUB WYMIANY DANYCH NALICZANYMI PRZEZ SWOJEGO OPERATORA SIECI BEZPRZEWODOWEJ.

LICENCJA NA TREŚCI PUBLIKOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

St. Jude może według własnego uznania udzielić użytkownikowi zgody na zamieszczanie, przesyłanie, publikowanie i w inny sposób przekazywanie Treści do Usług („Treści użytkownika”). Udostępniając jakiekolwiek Treści użytkownika w Usługach lub za ich pośrednictwem („zamieszczanie Treści”), użytkownik udziela St. Jude obowiązującej na całym świecie, nieodwołalnej, bezterminowej, niewyłącznej, zbywalnej i nieodpłatnej licencji obejmującej prawo do udzielania podlicencji oraz użytkowania, kopiowania, dostosowywania, modyfikowania, rozpowszechniania, przenoszenia, przesyłania i wyświetlania Treści użytkownika, a także uzyskiwania do nich dostępu i wykorzystywania ich na wszelkie inne sposoby w celu świadczenia, prowadzenia i utrzymywania Usług oraz we wszelkich innych celach przewidzianych w naszej Polityce prywatności. Licencja udzielona St. Jude nie przestaje obowiązywać po rezygnacji z Usług ani po usunięciu Konta. Żadne zapisy zawarte w niniejszych Warunkach nie mogą być uznane za ograniczające prawa użytkownika do użytkowania i wykorzystywania zamieszczanych przez niego Treści użytkownika.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że podnosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zamieszczane przez siebie Treści użytkownika. Ponadto użytkownik oświadcza i zaręcza, że: (a) jest jedynym i wyłącznym właścicielem wszystkich zamieszczanych Treści użytkownika lub posiada wszystkie prawa, licencje, zgody i wydania niezbędne do udzielenia St. Jude praw do korzystania z tych Treści użytkownika zgodnie z zapisami w niniejszych Warunkach; (b) Treści użytkownika, zamieszczanie Treści użytkownika oraz wykorzystanie Treści użytkownika (lub jakiejkolwiek ich części) przez St. Jude w ramach Usług lub za ich pośrednictwem nie narusza ani nie wykorzystuje w niewłaściwy sposób patentów, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw moralnych, praw własności intelektualnej i innych praw własności oraz praw do wizerunku i prywatności stron trzecich, jak również nie skutkuje naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa i regulacji. St. Jude zastrzega sobie prawo do modyfikowania i dostosowywania Treści Użytkownika w celu ich przesyłania, wyświetlania lub rozpowszechniania w sieciach komputerowych i różnego rodzaju środkach przekazu i/lub wprowadzania zmian w Treściach w celu dostosowania i zapewnienia zgodności tych Treści z wszelkimi wymogami lub ograniczeniami sieci, urządzeń, usług lub środków przekazu.

Ponadto użytkownik oświadcza, zaręcza i potwierdza, że nie będzie zamieszczać Treści, które: (a) naruszają prawa autorskie lub znaki towarowe strony trzeciej albo ingerują w nie w jakikolwiek inny sposób, (b) ujawniają tajemnicę handlową z wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownik jest właścicielem tajemnicy handlowej lub uzyskał zgodę właściciela na jej ujawnienie, (c) naruszają prawa własności intelektualnej, prawa do prywatności lub prawa do wizerunku strony trzeciej, (d) mają charakter oszczerczy, zniesławiający, obelżywy, zastraszający, nękający, nienawistny lub obraźliwy albo naruszają jakiekolwiek przepisy lub prawa przysługujące stronie trzeciej, (e) wywierają wrażenie, które zgodnie z wiedzą użytkownika jest nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, co obejmuje podszywanie się pod inne osoby oraz podawanie fałszywych informacji dotyczących związku z inną osobą lub podmiotem, (f) zawierają prywatne lub umożliwiające identyfikację informacje należące do innych osób bez uzyskania ich wyraźnego upoważnienia i zgody, (g) zawierają wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby czasowe lub inne programy komputerowe (albo łącza do tych programów) obejmujące procedury bądź mechanizmy mające na celu uszkodzenie, zakłócenie działania, niejawne przechwycenie bądź przywłaszczenie jakichkolwiek systemów, danych lub informacji albo ograniczenie funkcjonalności oprogramowania/sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego, (h) są lub które można w uzasadniony sposób uznać za krzywdzące, zastraszające, obelżywe, nękające, niedozwolone, zniesławiające, wulgarne, nieprzyzwoite, oszczercze, naruszające prywatność, nienawistne, obraźliwe na tle rasowym lub etnicznym, w jakikolwiek sposób szkodliwe dla nieletnich albo w jakikolwiek inny sposób niewłaściwe.

ZASADY DOTYCZĄCE UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO USŁUG I ICH EGZEKWOWANIE

Użytkownik zaręcza, że nie będzie korzystał z Usług w celach niezgodnych z prawem lub zakazanych w niniejszych Warunkach oraz potwierdza, że uzyskanie przez niego dostępu do Usług i korzystanie z nich jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulacji. Między innymi użytkownik zaręcza, że ani osobiście ani przez zezwolenie stronom trzecim nie dopuści do bezpośredniego lub pośredniego:

 1. korzystania z Usług w jakichkolwiek niezgodnych z prawem celach ani w celu promowania czynów niezgodnych z prawem;
 2. przesyłania lub zamieszczania jakichkolwiek Treści użytkownika naruszających postanowienia w sekcji „Licencja na treści publikowane przez użytkownika” powyżej;
 3. korzystania z Usług w celu dostarczania innym osobom niechcianych treści („spamming”);
 4. korzystania z Usług w jakikolwiek sposób, który może skutkować awarią, wyłączeniem, przeciążeniem lub ograniczeniem działania Usług, mieć niekorzystny wpływ na innych użytkowników Usług, zakłócać korzystanie z Usług innym stronom lub narażać witryny internetowe albo systemy stron trzecich na zakłócenia bądź awarie;
 5. uzyskiwania dostępu do niepublicznych stref Usług lub serwisów komputerowych St. Jude bądź jego dostawców usług ani manipulowania danymi w tych strefach;
 6. badania, skanowania lub testowania luk w zabezpieczeniach systemu bądź sieci, naruszania lub obchodzenia jakichkolwiek zabezpieczeń czy mechanizmów uwierzytelniających, wyszukiwania wstecznego, śledzenia lub podejmowania prób uzyskania informacji o innych użytkownikach Usług (m.in. ich danych osobowych i informacji dotyczących ich zdrowia), w tym w celu ujawnienia tych informacji, z wyłączeniem informacji własnych użytkownika dostępnych w ramach Usług;
 7. korzystania ze zautomatyzowanych systemów, obejmujących m.in. roboty, pająki, przeglądarki offline i programy do wydobywania danych, aby uzyskać dostęp do Usług w jakichkolwiek celach bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody St. Jude. Dopuszcza się jednak możliwość wykorzystywania pająków i robotów przez ogólnodostępne wyszukiwarki do kopiowania materiałów dostępnych w ramach Usług w wyłącznym celu tworzenia publicznie dostępnych indeksów wyszukiwania tych materiałów (lecz nie w celu przechowywania materiałów w pamięci podręcznej ani ich archiwizowania). St. Jude zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na te wyjątki zarówno w kontekście ogólnym, jak i w konkretnych przypadkach;
 8. fałszowania jakiegokolwiek nagłówka pakietu TCP/IP lub jakiejkolwiek części informacji zawartych w nagłówku w wiadomościach e-mail lub zamieszczanych treściach oraz korzystania z Usług w jakikolwiek sposób mający na celu przesyłanie informacji zmodyfikowanych, wprowadzających w błąd lub błędnie identyfikujących źródło;
 9. korzystania z Usług w jakikolwiek sposób, który może skutkować awarią, wyłączeniem, przeciążeniem lub ograniczeniem działania Usług, mieć niekorzystny wpływ na innych użytkowników Usług, zakłócać korzystanie z Usług innym stronom lub narażać witryny internetowe albo systemy stron trzecich na zakłócenia bądź awarie;
 10. utrudniać lub zakłócać (oraz podejmować próby takich działań) dostęp do Usług innych użytkowników, hostów lub sieci, m.in. przez wprowadzanie do Usług wirusów oraz ich przeciążanie, w tym przez wysyłanie bomb pocztowych, floodowanie i spamowanie, a także skryptowe tworzenie Treści w taki sposób, aby zakłócić działanie Usług lub spowodować ich przeciążenie.

St. Jude nie zobowiązuje się do monitorowania dostępu do Usług ani korzystania z Usług lub udostępnianych w nich Treści, w tym Treści użytkownika, jednak zastrzega sobie prawo do podjęcia takich działań w ramach świadczenia Usług, zapewniania zgodności z niniejszymi Warunkami oraz wymaganiami, które określają obowiązujące przepisy prawa lub inne regulacje prawne.

St. Jude zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub dezaktywacji Konta użytkownika bądź dostępu do określonych funkcji w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia, co obejmuje możliwość usunięcia lub zablokowania dostępu do Treści użytkownika, które według naszego uznania budzą zastrzeżenia z jakiegokolwiek powodu, stanowią naruszenie niniejszych Warunków, są szkodliwe w odniesieniu do Usług lub ich użytkowników bądź z jakiejkolwiek innej przyczyny. W przypadku wyżej opisanego zawieszenia lub dezaktywacji konta bądź rozwiązania umowy możemy usunąć Treści użytkownika i inne informacje związane z kontem. Użytkownik może zamknąć swoje Konto w dowolnym momencie, kontaktując się z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w sekcji „Kontakt” poniżej.

LICENCJA NA KORZYSTANIE Z USŁUG

Zastrzegając konieczność przestrzegania niniejszych Warunków, St. Jude udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, odwołalnej, niezbywalnej i nieprzechodniej licencji do powielania i wyświetlania Treści (z wyłączeniem jakiegokolwiek kodu źródłowego oprogramowania) wyłącznie na użytek własny i niekomercyjny oraz jedynie w związku z uzyskiwaniem dostępu do Usług i korzystaniem z nich. Nie zezwala się na używanie, kopiowanie, dostosowywanie, modyfikowanie, tworzenie materiałów pochodnych, rozpowszechnianie, licencjonowanie, sprzedawanie, przenoszenie, upublicznianie, publiczne odtwarzanie, przesyłanie, strumieniowanie, nadawanie ani wykorzystywanie Treści lub Usług w jakikolwiek inny sposób za wyjątkiem sposobów wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach. Usługi i Treści są udostępniane użytkownikowi W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ. W przypadku pobrania lub wydrukowania kopii Treści na własny użytek wymagane jest zachowanie wszystkich informacji dotyczących praw autorskich i innych praw własności. W ramach praw własności intelektualnej posiadanych lub kontrolowanych przez St. Jude bądź jego licencjodawców użytkownikowi nie udziela się przez domniemanie ani w jakikolwiek inny sposób żadnych licencji ani praw poza tymi, które zostały wyraźnie przyznane na mocy niniejszych Warunków.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Treści należące do St. Jude są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi oraz innymi prawami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach oraz konwencjami międzynarodowymi. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach St. Jude i jego licencjodawcy są wyłącznymi właścicielami wszelkich praw, tytułów i udziałów wiążących się z Platformą, Treściami udostępnianymi przez St. Jude oraz wykorzystanymi w nich technologiami, w tym wszelkich praw własności intelektualnej. Wszelkie przytoczone w niniejszych Warunkach znaki towarowe, znaki usługowe, logo, nazwy handlowe i inne oznaczenia własności stosowane przez St. Jude są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami towarowymi St. Jude. Pozostałe znaki towarowe, znaki usługowe, logo, nazwy handlowe i inne oznaczenia własności są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA

Podczas korzystania z Usług użytkownik musi przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa, zasad, regulacji i wytycznych. Obejmują one m.in. prawa dotyczące ochrony prywatności obowiązujące w Stanach Zjednoczonych i kraju, w którym znajduje się użytkownik, a także wszelkie ograniczenia szczególne dotyczące przesyłanych danych lub wykorzystania jakichkolwiek danych bądź informacji powstałych w wyniku użytkowania Usług przez użytkownika.

UŻYTKOWNICY Z INNYCH KRAJÓW

St. Jude nie gwarantuje, że Usługi są odpowiednie lub dostępne do stosowania w lokalizacjach poza Stanami Zjednoczonymi, a uzyskiwanie do nich dostępu w krajach, w których tego rodzaju Usługi są niezgodne z prawem, jest zabronione. Jeśli użytkownik znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi i uzyskuje dostęp do Usług lub przekazuje nam swoje dane osobowe, należy pamiętać, że prawo obowiązujące w Stanach Zjednoczonych może zapewniać inny poziom ochrony prywatności w porównaniu z systemem prawnym w kraju użytkownika. Jeśli użytkownik korzysta z naszych Usług lub kontaktuje się z nami z kraju innego niż Stany Zjednoczone, należy mieć na uwadze, że (1) wszelkie udzielane nam informacje lub dane zbierane przez nas automatycznie są przekazywane do lokalizacji w Stanach Zjednoczonych i mogą być przesyłane dalej do innych krajów oraz że (2) korzystanie z Usług lub przekazanie nam informacji jest jednoznaczne z udzieleniem wyraźnej zgody na przetwarzanie danych w Stanach Zjednoczonych i ich dalsze przesyłanie do lokalizacji poza Stanami Zjednoczonymi.

POLITYKA PRAW AUTORSKICH I ZAŻALENIA

Od użytkowników wymagamy przestrzegania praw autorskich. W stosownych przypadkach możemy cofnąć dostęp do Usług każdemu użytkownikowi, który wielokrotnie narusza prawa autorskie odpowiednich właścicieli lub wobec którego zachodzi takie podejrzenie, jak również możemy usunąć bądź zablokować dostęp do Treści naruszających prawa autorskie innych osób. Ponadto według własnego uznania możemy usunąć lub zablokować łącza bądź odnośniki do lokalizacji w sieci, które zawierają materiały naruszające prawa autorskie lub w których prowadzone są czynności naruszające te prawa.

W celu zapewnienia zgodności z amerykańską ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) (tytuł 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych) St. Jude przyjął i wdrożył politykę gwarantującą niezwłoczne usuwanie Treści, którym zarzuca się naruszenie prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli w ocenie użytkownika w ramach Usług wykorzystano jego dzieło lub utwór w sposób naruszający prawa autorskie, należy pisemnie zawiadomić o tym fakcie agenta ds. praw autorskich St. Jude. Zawiadomienie takie powinno obejmować następujące informacje:

 • podpis elektroniczny lub odręczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich, które zostały potencjalnie naruszone;
 • opis dzieła lub utworu chronionego prawem autorskim, które w opinii użytkownika zostało naruszone, w tym kopia tego dzieła lub utworu bądź adres strony internetowej, na której można je znaleźć;
 • wskazanie lokalizacji w obrębie Usług, w której znajduje się Treść potencjalnie naruszająca prawa autorskie, lub podanie łącza bądź odnośnika do innej strony internetowej, która zawiera tę Treść;
 • imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail użytkownika zgłaszającego naruszenie;
 • oświadczenie użytkownika, w którym uznaje on w dobrej wierze, że zakwestionowana Treść została wykorzystana bez zgody właściciela praw autorskich, agenta właściciela praw autorskich lub w sposób bezprawny;
 • oświadczenie użytkownika, w którym potwierdza on pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że informacje podane w oświadczeniu są zgodne z prawdą oraz że jest właścicielem praw autorskich do Treści, które w jego opinii zostały wykorzystane bezprawnie, lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Dane kontaktowe wyznaczonego agenta ds. praw autorskich

Agentem ds. praw autorskich St. Jude, upoważnionym do odbioru zawiadomień o naruszeniu praw autorskich w ramach Usług, jest firma ZwillGen PLLC. Dane kontaktowe firmy ZwillGen: 1900 M. Street, NW Washington, D.C. 20036; adres e-mail: dmca@zwillgen.com; numer telefonu: 202 296 3585, numer faksu: 202 706 5298.

Oświadczenie o sprzeciwie

Jeśli użytkownik otrzyma od St. Jude powiadomienie, że Treść udostępniona przez niego w Usługach lub za ich pośrednictwem jest przedmiotem zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, wówczas taki użytkownik ma prawo do wystosowania „oświadczenia o sprzeciwie”. Oświadczenie o sprzeciwie w formie pisemnej należy dostarczyć naszemu wyznaczonemu agentowi, korzystając z jednej z metod kontaktu określonych powyżej. Powinno ono uwzględniać w szczególności następujące informacje:

 • podpis elektroniczny lub odręczny użytkownika;
 • wskazanie Treści, które zostały usunięte lub do których dostęp został zablokowany, oraz lokalizacji, w której materiały te były dostępne przed ich usunięciem lub zablokowaniem do nich dostępu;
 • oświadczenie, w którym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń użytkownik uznaje w dobrej wierze, że Treści zostały usunięte lub zablokowane przez pomyłkę lub w wyniku wskazania niewłaściwych Treści przeznaczonych do usunięcia lub zablokowania;
 • imię, nazwisko, adres i numer telefonu użytkownika oraz oświadczenie, że wyraża on zgodę na dochodzenie swoich racji przed Federalnym Sądem Dystryktowym właściwym dla okręgu sądowego, do którego przynależy adres zamieszkania użytkownika, a jeśli użytkownik znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, sądem właściwym dla okręgu sądowego, w którym znajduje się siedziba St. Jude, oraz że użytkownik wyraża zgodę na przyjęcie dokumentacji postępowania od osoby, która złożyła wyżej wskazane zawiadomienie lub agenta działającego w imieniu tej osoby.

Strona składająca zawiadomienie o domniemanym naruszeniu praw autorskich oraz strona składająca oświadczenie o sprzeciwie powinny zasięgnąć porady prawnej lub zapoznać się z Tytułem 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, sekcja 512, w celu upewnienia się, że zostały spełnione ciążące na nich zobowiązania wynikające z ustawy o prawach autorskich.

Składanie fałszywych zawiadomień

Zgodnie z ustawą DCMA każda osoba, która świadomie składa fałszywe oświadczenia w zawiadomieniu o domniemanym naruszeniu praw autorskich lub oświadczeniu o sprzeciwie może odpowiadać za wyrządzone szkody. St. Jude zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od każdej strony, która składa zawiadomienie o domniemanym naruszeniu praw autorskich lub oświadczenie o sprzeciwie w sposób naruszający prawo.

OŚWIADCZENIE O NIEUDZIELANIU GWARANCJI

ST. JUDE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO USŁUG ANI TREŚCI. KORZYSTANIE Z USŁUG ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA, A UŻYTKOWNIK KAŻDORAZOWO PRZY KORZYSTANIU Z USŁUG AKCEPTUJE TO RYZYKO W IMIENIU WŁASNYM ORAZ WSZELKICH INSTYTUCJI I ORGANIZACJI, Z KTÓRYMI MA ZWIĄZEK. USŁUGI SĄ UDOSTĘPNIANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” BEZ UDZIELANIA WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM M.IN. GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU WŁASNOŚCI ANI NIENARUSZALNOŚCI PRAW AUTORSKICH. ST. JUDE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH USŁUG I TREŚCI, A TAKŻE KORZYSTANIA Z NICH, W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, DOKŁADNOŚCI, RZETELNOŚCI, NIEPRZERYWALNOŚCI ANI BEZBŁĘDNOŚCI. ST. JUDE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ZGODNOŚCI TREŚCI UDOSTĘPNIANYCH W USŁUGACH Z PRZEPISAMI RZĄDOWYMI DOTYCZĄCYMI LEKÓW WYDAWANYCH Z PRZEPISU LEKARZA I ZEZWOLEŃ NA STOSOWANIE U PACJENTÓW ANI ŻADNYMI INNYMI PRZEPISAMI PRAWA. ST. JUDE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH NALEŻĄCYCH DO STRON TRZECICH TREŚCI, APLIKACJI, PROGRAMÓW ANI DANYCH UDOSTĘPNIANYCH W USŁUGACH LUB TREŚCIACH. ST. JUDE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA LUB DOSTĘPNOŚCI USŁUG W DANEJ LOKALIZACJI ALBO W OKREŚLONYM CZASIE, NIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO POPRAWIANIA WAD LUB BŁĘDÓW ANI NIE GWARANTUJE, ŻE POSZCZEGÓLNE TREŚCI LUB OPROGRAMOWANIE UDOSTĘPNIANE W USŁUGACH BĄDŹ ZA ICH POŚREDNICTWEM SĄ WOLNE OD WIRUSÓW I INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE W NIEKTÓRYCH STANACH (DOTYCZY STANÓW ZJEDNOCZONYCH) NIE ZEZWALA NA STOSOWANIE OGRANICZEŃ CZASOWYCH W ODNIESIENIU DO GWARANCJI DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW.

Żaden agent ani przedstawiciel St. Jude nie jest upoważniony do składania w imieniu St. Jude jakichkolwiek gwarancji dotyczących Usług lub Treści. St. Jude zastrzega sobie prawo do zmiany lub rezygnacji z dowolnego aspektu bądź funkcji Usług w dowolnym czasie.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE, NA JAKI ZEZWALA PRAWO, ST. JUDE ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK GWARANCJE. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, W TYM M.IN. W PRZYPADKU ZANIEDBANIA, ST. JUDE ANI JEGO DYREKTORZY, PRACOWNICY, AGENCI, PARTNERZY, DOSTAWCY I AUTORZY TREŚCI NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ, NA ZASADZIE RYZYKA, WYNIKAJĄCEJ Z ZANIEDBANIA ANI OPARTEJ NA JAKIEJKOLWIEK INNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ BĄDŹ RÓWNOWAŻNEJ ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE SZKODY, STRATY BĄDŹ WYDATKI (W TYM M.IN. DOTYCZĄCE PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH I UTRATY DOCHODÓW, A TAKŻE SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU UTRATY DANYCH LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ) WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG BĄDŹ TREŚCI ALBO BRAKIEM MOŻLIWOŚCI LUB OPÓŹNIENIEM W MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG BĄDŹ TREŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY DOCHODZENIE PRAW DO ODSZKODOWANIA ZA TAKIE SZKODY ODBYWA SIĘ W OPARCIU O ODPOWIEDZIALNOŚĆ UMOWNĄ, DELIKTOWĄ, NA ZASADZIE RYZYKA CZY INNĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NAWET JEŚLI UŻYTKOWNIK ZOSTAŁ UPRZEDNIO POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. UŻYTKOWNIK W SZCZEGÓLNOŚCI AKCEPTUJE, ŻE ST. JUDE ANI JEGO LICENCJODAWCY, DOSTAWCY, KONTRAHENCI, PODWYKONAWCY, DOSTAWCY INFORMACJI WSPÓŁPRACUJĄCY Z ST. JUDE LUB POWIĄZANYMI JEDNOSTKAMI, KADRA ZARZĄDZAJĄCA, DYREKTORZY, PRACOWNICY, AGENCI, A TAKŻE ICH NASTĘPCY LUB CESJONARIUSZE, NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM JAKICHKOLWIEK UŻYTKOWNIKÓW LUB STRON TRZECICH Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU ANI W OPARCIU O JAKĄKOLWIEK PODSTAWĘ PRAWNĄ W ZWIĄZKU Z INFORMACJAMI UDOSTĘPNIANYMI W USŁUGACH LUB ZA ICH POŚREDNICTWEM. JEŚLI ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM NIE MA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA POWYŻSZEGO POSTANOWIENIA, STRONY USTALAJĄ, ŻE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ST. JUDE ORAZ JEGO POWIĄZANYCH JEDNOSTEK, KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, A TAKŻE ICH NASTĘPCÓW LUB CESJONARIUSZY, JEST OGRANICZONA DO KWOTY OPŁATY, JAKĄ UŻYTKOWNIK UIŚCIŁ ZA MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z USŁUG.

PRAWO OBOWIĄZUJĄCE W NIEKTÓRYCH STANACH (DOTYCZY STANÓW ZJEDNOCZONYCH) NIE ZEZWALA NA STOSOWANIE WYŁĄCZEŃ LUB OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE BĄDŹ WYNIKOWE, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRZY PODLEGAJĄ TAKIEJ JURYSDYKCJI. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA ANI ŻADNEJ INNEJ OSOBY ZA SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU ZANIEDBANIA LUB UCHYBIENIA JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ.

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zgadza się zwolnić z odpowiedzialności, zabezpieczyć i chronić St. Jude, spółki lub organizacje wobec niego dominujące bądź zależne, wszelkich następców prawnych, cesjonariuszy i licencjobiorców oraz wszystkich powiązanych członków zarządu i kadry zarządzającej, dyrektorów i pracowników w wypadku jakichkolwiek szkód, strat, zobowiązań, orzeczeń, kosztów i wydatków (w tym uzasadnionych wynagrodzeń adwokackich) wynikających z roszczeń St. Jude lub strony trzeciej w związku z: (a) korzystaniem, w tym niewłaściwym korzystaniem, przez użytkownika z Usług i Treści, uzyskiwaniem do nich dostępu lub powiązanych w jakikolwiek sposób z Treściami użytkownika; (b) naruszeniem przez użytkownika niniejszych Warunków; (c) naruszeniem lub domniemanym naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących federalnych i stanowych (w przypadku Stanów Zjednoczonych) oraz lokalnych przepisów prawa, zasad i/lub innych regulacji; (d) naruszeniem prawa własności intelektualnej lub innych praw przysługujących danej osobie lub podmiotowi przez użytkownika bądź strony trzecie korzystające z Konta użytkownika. St. Jude zastrzega sobie prawo do podjęcia samodzielnej obrony i przejęcia wyłącznej kontroli nad sprawami, w przypadku których użytkownik zobowiązał się do zwolnienia St. Jude z odpowiedzialności, a użytkownik zobowiązuje się do udzielania pomocy i współpracy z St. Jude przy obronie swoich racji.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ SEKCJĄ. PRZEDSTAWIONE TU POSTANOWIENIA MAJĄ WPŁYW NA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI PRAWA, W TYM PRAWO DO WNOSZENIA POZWÓW DO SĄDU. UŻYTKOWNIK I ST. JUDE USTALAJĄ, ŻE NINIEJSZE WARUNKI MAJĄ WPŁYW NA HANDEL MIĘDZYSTANOWY I ŻE W ZWIĄZKU Z TYM ZASTOSOWANIE W ZAKRESIE INTERPRETACJI I EGZEKWOWANA POSTANOWIEŃ DOTYCZĄCYCH ARBITRAŻU BĘDZIE MIEĆ FEDERALNA USTAWA ARBITRAŻOWA (DOTYCZY STANÓW ZJEDNOCZONYCH).

Niniejsza sekcja podlega szerokiej interpretacji i reguluje wszelkie spory między St. Jude i użytkownikiem, w tym m.in. roszczenia wynikające lub mające związek z dowolnym aspektem relacji między St. Jude i użytkownikiem, niezależnie od tego, czy są oparte na umowie, delikcie, statucie, oszustwie, wprowadzeniu w błąd czy innej podstawie prawnej, roszczenia zaistniałe przed zawiązaniem niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek innej wcześniejszej umowy (w tym m.in. roszczenia dotyczące reklamy) oraz roszczenia, które mogą zaistnieć po zakończeniu obowiązywania niniejszych Warunków. Jedynymi sporami, które stanowią wyjątek od tego szeroko rozumianego postanowienia, są wyszczególnione poniżej spory sądowe związane z naruszeniem niektórych praw własności intelektualnej oraz drobne roszczenia rozpatrywane sądownie. Akceptując niniejsze Warunki, użytkownik wyraża zgodę na rozwiązywanie wszelkich sporów z St. Jude w poniżej opisany sposób:

 • Dopuszczalność Warunków. Niepowodzenie St. Jude w egzekwowaniu jakichkolwiek praw lub postanowień wynikających z niniejszych Warunków nie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się tych praw ani nie stanowi podstawy do uchylenia tych postanowień. Zrzeczenie się takich praw lub uchylenie postanowień wymaga formy pisemnej oraz podpisu odpowiednio upoważnionego przedstawiciela St. Jude. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach stosowanie przez każdą ze stron środków przewidzianych w niniejszych Warunkach pozostaje bez uszczerbku dla innych środków określonych w niniejszych Warunkach lub wynikających z innych podstaw prawnych.
 • Szybkie rozwiązywanie sporów. Większość sporów można rozwiązać bez konieczności uciekania się do postępowania sądowego. Możesz uzyskać wsparcie ze strony St. Jude, wysyłając wiadomość na adres GeneralCounselOffice@stjude.org. Z wyjątkiem sporów sądowych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej oraz drobnych roszczeń rozpatrywanych sądownie strony uzgadniają, że podejmą wszelkie starania w celu rozwiązania sporu, zaspokojenia roszczenia bądź wyjaśnienia wątpliwości albo różnicy zdań bezpośrednio na drodze konsultacji z St. Jude, a prowadzone w dobrej wierze negocjacje będą warunkiem wszczęcia przez którąkolwiek ze stron postępowania sądowego lub arbitrażu.
 • Wiążący arbitraż: Jeśli strony nie osiągną porozumienia w sprawie polubownego rozwiązania po upływie co najmniej trzydziestu (30) dni liczonych od czasu zainicjowania procesu nieformalnego rozstrzygnięcia sporu zgodnie z powyższym zapisem „Szybkie rozwiązywanie sporów”, wówczas którakolwiek ze stron może zainicjować wiążący arbitraż jako wyłączny sposób rozstrzygnięcia sporu z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej. W szczególności postanawia się, że wszelkie roszczenia wynikające z niniejszych Warunków lub mające z nimi związek (w tym dotyczące ustanowienia, egzekwowania i naruszania postanowień zawartych w Warunkach i Polityce prywatności) oraz związane z wzajemnymi relacjami między stronami i/lub korzystaniem z Usług przez użytkownika będą ostatecznie rozstrzygane na drodze wiążącego arbitrażu prowadzonego przez organizację JAMS zgodnie z jej uproszczonymi zasadami i procedurami arbitrażu (JAMS Streamlined Arbitration Procedure Rules) w przypadku roszczeń o wysokości nieprzekraczającej 250 000 USD oraz kompleksowymi zasadami i procedurami arbitrażu (JAMS Comprehensive Arbitration Rules and Procedures) w przypadku roszczeń o wysokości powyżej 250 000 USD w momencie zainicjowania arbitrażu, z wyłączeniem wszelkich zasad i procedur regulujących lub dopuszczających pozew grupowy. Arbiter, a nie żaden sąd ani agencja na szczeblu federalnym, stanowym lub lokalnym, będzie miał wyłączne upoważnienie do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z interpretacji, możności zastosowania, wykonalności lub ustanowienia niniejszych Warunków bądź Polityki prywatności albo z nimi związanych, w tym m.in. wszelkich roszczeń opartych na twierdzeniu, że całość lub część Warunków bądź Polityki prywatności jest nieważna lub podlega unieważnieniu, niezależnie od tego, czy takie roszczenie podlega arbitrażowi lub odstąpieniu od arbitrażu na mocy udziału w postępowaniu sądowym. Arbiter jest uprawniony do ustanowienia dowolnych środków, które byłyby dopuszczalne w sądzie na podstawie prawa zwyczajowego lub zasad słuszności. Postanowienie wydane przez arbitra będzie miało formę pisemną, jest względem stron wiążące, a także podlega uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. UŻYTKOWNIK I ST. JUDE MAJĄ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE W PRZYPADKU BRAKU ZAPISU O OBOWIĄZKOWYM ROZWIĄZYWANIU SPORÓW W DRODZE ARBITRAŻU KAŻDA ZE STRON MIAŁABY PRAWO DO WYSTĄPIENIA DO SĄDU I ROZPRAWY Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH. UŻYTKOWNIK I ST. JUDE MAJA ŚWIADOMOŚĆ, ŻE W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH KOSZTY ARBITRAŻU MOGĄ PRZEWYŻSZAĆ KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO, A PRAWO DO UJAWNIENIA MATERIAŁU DOWODOWEGO MOŻE BYĆ W PRZYPADKU ARBITRAŻU BARDZIEJ OGRANICZONE NIŻ MA TO MIEJSCE W SĄDZIE.
 • Procedura arbitrażu. Aby rozpocząć procedurę arbitrażu, użytkownik musi wykonać poniższe czynności: (a) sporządzić pisemny wniosek o arbitraż obejmujący opis roszczenia oraz wnioskowaną kwotę odszkodowania (kopię wniosku o arbitraż można znaleźć pod adresem www.jamsadr.com), (b) wysłać trzy kopie wniosku o arbitraż do odpowiedniego ośrodka arbitrażowego organizacji JAMS, których listę można znaleźć pod adresem http://www.jamsadr.com/locations, oraz uiścić odpowiednią opłatę za zgłoszenie wniosku, (c) wysłać jedną kopię wniosku o arbitraż do St. Jude na adres 262 Danny Thomas Place, MS 280, Memphis, TN 38105, z dopiskiem ATTN: Legal.
 • Koszty arbitrażu. St. Jude zobowiązuje się do pokrycia różnicy w kosztach do wysokości, o jaką opłata za zgłoszenie wniosku o arbitraż przewyższa koszty złożenia pozwu sądowego. Jeśli arbiter uzna roszczenie zgłoszone do arbitrażu za zasadne, St. Jude pokryje koszty wynagrodzenia organizacji JAMS, w tym opłatę za zgłoszenie wniosku o arbitraż, wynagrodzenie arbitra oraz koszty przesłuchań. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za opłacenie honorariów własnych pełnomocników prawnych, chyba że zasady arbitrażu i/lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
 • Wybór miejsca arbitrażu. Jeśli użytkownik jest rezydentem Stanów Zjednoczonych, arbitraż może mieć miejsce w kraju, w którym użytkownik przebywa w momencie zgłoszenia wniosku. W przypadku osób, które nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych, arbitraż zostanie zainicjowany w stanie Tennessee w Stanach Zjednoczonych, a użytkownik i St. Jude uznają właściwość osobową dowolnego sądu federalnego lub stanowego w hrabstwie Shelby w stanie Tennessee w zakresie egzekwowania arbitrażu, wstrzymywania procesów sądowych do czasu rozpatrzenia arbitrażu oraz potwierdzania, zmieniania, unieważniania lub ogłaszania wyroków w sprawie postanowień wydanych przez arbitra.
 • Zrzeczenie się praw do udziału w pozwie grupowym. Ponadto strony ustalają, że w ramach prowadzonego arbitrażu występują wyłącznie we własnym imieniu i nie są stroną powództwa grupowego. Strony niniejszym zrzekają się prawa do wnoszenia pozwów grupowych oraz wnioskowania o środki zabezpieczające w oparciu o pozew grupowy. UŻYTKOWNIK I ST. JUDE AKCEPTUJĄ, ŻE KAŻDA ZE STRON MOŻE ZGŁASZAĆ ROSZCZENIA PRZECIWKO DRUGIEJ STRONIE, DZIAŁAJĄC WYŁĄCZNIE W IMIENIU WŁASNYM, A NIE JAKO STRONA SKARŻĄCA ANI CZŁONEK JAKIEJKOLWIEK DOMNIEMANEJ GRUPY W POWÓDZTWIE GRUPOWYM. Jeśli jakikolwiek sąd lub arbiter uznają, że zrzeczenie się praw do udziału w pozwie grupowym jest nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu albo że arbitraż może się odbyć na zasadzie postępowania grupowego, wówczas powyżej wymienione postanowienia dotyczące arbitrażu zostają uznane w całości za nieważne i przyjmuje się, że strony nie wyraziły zgody na rozwiązywanie sporów na drodze arbitrażu.
 • Spory sądowe dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej oraz drobne roszczenia rozpatrywane sądownie. Niezależnie od decyzji stron dotyczącej rozwiązywania wszystkich sporów na drodze arbitrażu każda ze stron może podjąć kroki prawne, złożyć wniosek o ocenę ważności lub zgłosić roszczenia w odniesieniu do sporów wynikających z kradzieży, piractwa lub nieupoważnionego użycia treści chronionych prawem własności intelektualnej (lub z nimi powiązanych) w sądzie stanowym lub federalnym bądź Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (U.S. Patent and Trademark Office) w ramach ochrony swoich praw własności intelektualnej (przez „prawa własności intelektualnej” rozumie się patenty, prawa autorskie, prawa moralne, znaki towarowe i tajemnice handlowe, ale nie prawa do prywatności i prawa do wizerunku). Każda ze stron może również wnioskować o środki zabezpieczające w ramach drobnych sporów lub roszczeń rozpatrywanych sądownie w granicach jurysdykcji danego sądu.
 • 30-dniowe prawo do wycofania się: Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody na powyższe postanowienia dotyczące arbitrażu i zrzeczenia się praw do udziału w pozwie grupowym, zanim staną się one wiążące, wysyłając pisemne powiadomienie o wycofaniu swojej zgody na adres GeneralCounselOffice@stjude.org z dopiskiem „ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER OPT-OUT” w tytule wiadomości. Powiadomienie należy wysłać w ciągu trzydziestu (30) dni liczonych od pierwszego użycia Usług; w przeciwnym razie użytkownik zostanie związany zasadami rozwiązywania sporów na drodze arbitrażu określonymi w powyższych ustępach. Jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę na postanowienia dotyczące arbitrażu, St. Jude również nie będzie związany tymi postanowieniami.
 • Zmiany w niniejszej sekcji. Powiadomimy użytkownika z 30-dniowym wyprzedzeniem o wszelkich zmianach w niniejszej sekcji. Zmiany zaczną obowiązywać po upływie trzydziestu (30) dni od wysłania takiego powiadomienia. Zmiany w niniejszej sekcji będą mieć zastosowanie prospektywne wyłącznie do roszczeń zaistniałych po trzydziestym (30.) dniu od wysłania powiadomienia. Jeśli sąd lub arbiter uznają, że postanowienia w podsekcji „Zmiany w niniejszej sekcji” są nieważne lub niewykonalne, wówczas niniejsza podsekcja zostanie usunięta z sekcji zatytułowanej „Rozwiązywanie sporów”, a sąd lub arbiter zastosuje postanowienia z pierwszej wersji sekcji „Rozwiązywanie sporów”, jaka obowiązywała w momencie rozpoczęcia korzystania z Usług.
 • Okres obowiązywania. Postanowienia określone w sekcji „Rozwiązywanie sporów” pozostają w mocy po usunięciu Konta lub rezygnacji z Usług.

JURYSDYKCJA

Użytkownik akceptuje, że niniejsze Warunki stanowią umowę zawieraną między użytkownikiem i St. Jude w stanie Tennessee w Stanach Zjednoczonych i podlegającą wykonalności w stanie Tennessee. Użytkownik akceptuje, że niniejsze Warunki pod wszelkimi względami podlegają zapisom i interpretacji prawa obowiązującego w stanie Tennessee, niezależnie od zapisów dotyczących wyboru prawa i norm kolizyjnych. W przypadku jakiegokolwiek roszczenia lub innych działań prawnych wynikających bezpośrednio lub pośrednio z niniejszych Warunków albo związanych z Usługami użytkownik nieodwołalnie wyraża zgodę na wyłączną właściwość osobową sądów stanowych lub federalnych znajdujących się w hrabstwie Shelby w stanie Tennessee bądź podlegających pod to hrabstwo. Użytkownik zrzeka się prawa do ponoszenia jakichkolwiek zarzutów dotyczących braku właściwości rzeczowej lub miejscowej sądu.

Jeśli sąd lub inny właściwy organ władzy sądowniczej uzna jakiekolwiek postanowienie w niniejszych Warunkach za niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie usunięte lub ograniczone w minimalnym stopniu niezbędnym do zagwarantowania pełni mocy i skuteczności niniejszej umowy.

INTEGRACJA

Jeśli niniejsze Warunki wyraźnie nie określają inaczej, stanowią one kompletną umowę między użytkownikiem i St. Jude dotyczącą zasad dostępu do Usług i korzystania z nich. Warunki te zastępują wszelkie poprzednie porozumienia lub umowy dotyczące Usług i Treści zawarte między St. Jude i użytkownikiem zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Użytkownikowi nie zezwala się na wprowadzanie zmian w niniejszych Warunkach. Wszelkie zawarte w Usługach lub Treściach informacje, które są niezgodne lub stoją w sprzeczności z Warunkami niniejszej umowy, zostają zastąpione niniejszymi Warunkami.

WPROWADZANIE ZMIAN W WARUNKACH I USŁUGACH

St. Jude zastrzega sobie prawo do wprowadzania według własnego uznania zmian w niniejszych Warunkach oraz wszelkich innych dokumentach włączonych tu przez odwołanie, a także w Usługach, w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku aktualizacji niniejszych Warunków opublikujemy nową datę wejścia w życie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian wpływających na sposób korzystania z Usług dołożymy starań, aby przed wejściem zmian w życie powiadomić o nich użytkownika, na przykład przez zamieszczenie powiadomienia bezpośrednio w Usługach, wysłanie go za pośrednictwem wiadomości e-mail (jeśli użytkownik podał nam swój adres e-mail) lub z wykorzystaniem innej uzasadnionej metody. Dalsze korzystanie z Usług jest równoznaczne z akceptacją takich zmian. Korzystanie z Usług po zamieszczeniu powiadomienia o zmianach oznacza wyrażenie zgody na te zmiany. W przypadku braku wyrażenia zgody użytkownikowi nie zezwala się na uzyskiwanie dostępu do Usług ani korzystanie z nich.

DODATKOWE WARUNKI

W przypadku niektórych Usług mogą obowiązywać dodatkowe warunki, o których powiadomimy użytkownika przed skorzystaniem z takich Usług. W razie konfliktu między niniejszymi Warunkami i dodatkowymi warunkami zastosowanie mają dodatkowe warunki.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Usług można się z nami skontaktować pod adresem together@stjude.org. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących St. Jude Children's Research Hospital lub niniejszych Warunków można się z nami skontaktować pod adresem hipaaprivacy@stjude.org.