Skip to Main Content

Welcome to

Together is a new resource for anyone affected by pediatric cancer - patients and their parents, family members, and friends.

Learn More
Blog

Tulong sa wikang

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040).

Ang pakikitungo nang may diskriminasyon ay labag sa batas

Sumusunod ang St. Jude Children’s Research Hospital sa mga naaangkop na Pampederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. Ang St. Jude Children’s Research Hospital ay hindi nagtatangi ng mga tao o hindi nagpapakita ng ibang pakikitungo dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.

Ang St. Jude Children’s Research Hospital ay:

  • Nagbibigay ng mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan upang mahusay silang makipag-ugnayan sa amin, gaya ng:
    • Mga kwalipikadong interpreter ng sign language
    • Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga format (malaking print, audio, mga naaaccess na electronic na format, iba pang mga format)
  • Nagbibigay ng mga libreng serbisyo sa wika sa mga taong hindi Ingles ang pangunahing wika, gaya ng:
    • Mga kwalipikadong interpreter
    • Impormasyong nakasulat sa iba pang mga wika

Kung kailangan mo ang mga serbisyong ito, makipag-ugnayan sa Mga Serbisyo ng Interpreter o sa Coordinator ng Ugnayan sa Pasyente sa 1- 901-866-278-5833 (TTY 1-901-595-1040)

Kung naniniwala kang hindi naibigay ng St. Jude Children’s Research Hospital ang mga serbisyong ito o nandiskrimina ito sa ibang paraan batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian, maaari kang maghain ng karaingan kay: Jim Mobley, ang Coordinator ng Ugnayan sa Pasyente , St. Jude Children’s Research Hospital, 1-901-595-3300; 1-866-278-5833;TTY #: 1-901-595-1040, Fax #: 1-901-595-8600, email: patientrelationscoordinator@stjude.org. Maaari kang maghain ng karaingan nang personal o sa pamamagitan ng koreo, fax o email. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahain ng karaingan, narito si Jim Mobley, ang Coordinator ng Ugnayan sa Pasyente, upang tulungan ka.

Maaari ka ring maghain ng reklamo sa mga karapatang sibil sa U.S. Department of Health and Human Services (Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng U.S.), Office for Civil Rights (Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil), sa electronic na paraan sa Office for Civil Rights Complaint Portal, na makikita sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Ang mga form ng reklamo ay makukuha sa http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.