Przejdź do głównej zawartości

Witamy

Together to nowa platforma informacyjna dla wszystkich osób zmagających się z nowotworami wieku dziecięcego – pacjentów, ich rodziców i pozostałych członków rodziny oraz bliskich.

Dowiedz się więcej

Oświadczenie dotyczące zasad niedyskryminacji

Dyskryminacja jest niezgodna z prawem

Platforma Together jest prowadzona przez St. Jude Children's Research Hospital.

St. Jude Children’s Research Hospital respektuje stosowne przepisy federalne regulujące prawa obywatelskie i nie dopuszcza do dyskryminacji w oparciu o rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność ani płeć.

St. Jude Children’s Research Hospital:

  • Zapewnia niepełnosprawnym pacjentom oraz ich opiekunom i rodzinom nieodpłatne pomoce i usługi, umożliwiające skuteczną komunikację z personelem szpitala. Mogą one obejmować:
    • Usługi profesjonalnych tłumaczy języka migowego
    • Informacje pisemne dostępne w innych formatach (zapis dużym drukiem, nagrania audio, formaty elektroniczne i inne)
  • Zapewnia nieodpłatne usługi językowe pacjentom oraz ich opiekunom i rodzinom, których językiem ojczystym nie jest angielski. Mogą one obejmować:
    • Usługi profesjonalnych tłumaczy
    • Informacje pisemne przetłumaczone na inne języki

Jeśli potrzebujesz takiej pomocy, skontaktuj się z pełnomocnikiem ds. praw pacjenta pod numerem telefonu 901 585 8383 lub centralą pod numerem 901 595 3300.

Jeśli w odczuciu pacjenta, jego opiekuna lub członka rodziny personel St. Jude Children’s Research Hospital nie zapewnił powyżej deklarowanych usług lub dopuścił się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność lub płeć, można złożyć zażalenie, kontaktując się z pełnomocnikiem ds. praw pacjenta, St. Jude Children’s Research Hospital pod numerem telefonu 1 901 595 8383. Można również zadzwonić pod numer 1 866 278 5833 lub 1 901 595 1040, wysłać faks na numer 1 901 595 8600 albo napisać wiadomość na adres PatientRelationsCoordinator@stjude.org. Pacjenci, ich opiekunowie oraz członkowie rodziny mogą składać zażalenia osobiście, pocztą lub faksem. W tych sprawach pomocy udziela pełnomocnik ds. praw pacjenta.

Ponadto pacjenci, ich opiekunowie oraz członkowie rodziny mogą również skierować skargę dotyczącą naruszenia praw obywatelskich do amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych (U.S. Department of Health and Human Services) lub Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (Office for Civil Rights) bądź zgłosić skargę w formie elektronicznej przez system zgłaszania zażaleń Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, dostępny pod adresem https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, a także drogą pocztową lub telefoniczną:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1 800 368 1019, 800 537 7697 (TDD)

Formularze skargi można znaleźć pod adresem http://www.hhs.gov/ocr/filing-with-ocr/index.html.

Niniejsze oświadczenie nie skutkuje żadnymi innymi zobowiązaniami poza tymi, które wynikają z przepisów prawa.

— — —

La discriminación es en contra de la ley

التمييز ضد القانون

歧视就是违法

Phân biệt chủng tộc là vi phạm pháp luật

차별은 불법입니다.

La discrimination est contraire à la loi

ການເລືອກປະຕິບັດແມ່ນຜິດກົດໝາຍ.

ማግለል ህገ-መንግስቱን ይጻረራል.

Diskriminierung verboten

ભેદભાવ કરવો એ કાયદાની વિરુદ્ધ છે.

差別は違法です。

Ang pakikitungo nang may diskriminasyon ay labag sa batas

भेदभाव करना कानून के खिलाफ है।.

Дискриминация запрещена законом.

تبعیض بر خلاف قانون است.