Skip to Main Content

Welcome to

Together is a new resource for anyone affected by pediatric cancer - patients and their parents, family members, and friends.

Learn More
Blog

ຊ່ວຍເຫຼືອພາສາລາວ

ໂປດຊາບ: ຖ້າທ່ານເວົ້າພາສາ​ອື່ນ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາໂດຍບໍ່​ເສຍ​ຄ່າແມ່ນມີໃຫ້​ແກ່ທ່ານ. ໂທ 1-866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040).

ການເລືອກປະຕິບັດແມ່ນຜິດກົດໝາຍ.

ໂຮງໝໍ ຄ  ົ້ນຄວົ້ າວິ ໄຈ St. Jude Children’s ປະຕິ ບັດຕາມກ ດໝາຍວ່ າດົ້ວຍສິ ດທິ ພ ນລະເມື ອງຂອງລັດຖະບານກາງທ  ່ ບັງຄັບໃຊົ້ ແລະ ໍ  ່ບເລື ອກປະຕິ ບັດ  ບ ນພື  ົ້ ນຖານດົ້ ານເຊື  ົ້ ອຊາດ, ສຜິ ວ, ຊາດກໍ າເນ ດ, ອາຍຸ , ຄວາມພິ ການ ຫື ເພດ. ໂຮງໝໍ ຄ  ົ້ນຄວົ້າວິ ໄຈ St. Jude Children’s ໍ  ່ບກ ດກັ  ົ້ນຜ ົ້ຄ ນ ຫື ປະຕິ ບັດຕໍ  ່ ພວກເຂ າຢ່ າງແຕກຕ່ າງກັນ ເນື  ່ ອງຈາກເຊື  ົ້ ອຊາດ, ສຜິ ວ,  ຊາດກໍ າເນ ດ, ອາຍຸ , ຄວາມພິ ການ ຫື ເພດ.

ໂຮງໝໍ ຄ  ົ້ນຄວົ້ າວິ ໄຈ St. Jude Children’s:

  • ໃຫົ້ການຊ່ ວຍເຫື ອ ແລະ ການບໍ ິລການຟຣ ແກ່ ບຸ ກຄ ນທ  ່ ພິ ການ ເພື  ່ ອສື  ່ ສານ  ກັບພວກເຮ າໄດົ້ຢ່ າງມ ປະສິ ດທິ ຜ ນ ເຊັ  ່ ນ:
    • ລ່ າມແປພາສາໃບົ້  ່ທມ ຄຸ ນສ ມບັດເໝາະສ ມ
    •  ໍຂົ້ ມ ນທ  ່ ເປັ ນລາຍລັກອັກສອນໃນຮ ບແບບື  ່ອນ (ຕ ວພິ ມໃຫຍ່ , ສຽງ,  ຮ ບແບບອິ ເລັ ກໂທຣນິ ກທ  ່ ເຂ  ົ້ າເຖິ ງໄດົ້ , ຮ ບແບບື  ່ອນ)
  • ໃຫົ້ໍບິລການດົ້ ານພາສາຟຣ ແກ່ ບຸ ກຄ ນທ  ່ ພາສາຫ ັ ກຂອງເຂ າເຈ  ົ້ າບໍ  ່ ແມ່ ນພາສາອັງກິ ດ ເຊັ  ່ ນ:
    • ລ່ າມແປພາສາທ  ່ ມ ຄຸ ນສ ມບັດເໝາະສ ມ
    •  ໍຂົ້ ມ ນທ  ່ ຂຽນໃນພາສາອື  ່ ນ 

ຖົ້າທ່ ານຕົ້ອງການການບໍ ິລການເຫ່ ານ  ົ້ , ຈ  ່ ງຕິ ດຕໍ  ່ ຫາ ການໍບິລການລ່ າມແປພາສາ ຫື ຜ ົ້ປະສານງານຝ່ າຍ  ຄ ນເຈັ ບໍສາພັນ ່ທເບ 1- 901-866-278-5833 (TTY 1-901-595-1040)  

ຖົ້າທ່ ານເຊື  ່ ອວ່ າ ໂຮງໝໍ ຄ  ົ້ນຄວົ້ າວິ ໄຈ St. Jude Children’s  ່ບໃຫົ້ການບໍ ິລການເຫ່ ານ  ົ້ ຫື ເລື ອກປະຕິ ບັດໃນຮ ບແບບື  ່ອນ ໂດຍ  ອງໃສ່ ເຊື  ົ້ ອຊາດ, ສຜິ ວ, ຊາດກໍ າເນ ດ, ອາຍຸ , ຄວາມພິ ການ ຫື ເພດ, ທ່ ານສາມາດຍື  ່ ນການຮົ້ອງທຸ ກໍນາ Jim Mobley, ຜ ົ້ປະສານງານຝ່ າຍຄ ນເຈັ ບໍສາພັນ, ໂຮງໝໍ ຄ  ົ້ນຄວົ້ າິວໄຈ St. Jude Children’s, 1-901-595-3300; 1-866-278-5833; TTY #: 1-901-595-1040, ແຟັ ກ #: 1-901-595-8600, ອເມວ: patientrelationscoordinator@stjude.org. ທ່ ານສາມາດຍື ່ ນການຮົ້ອງທຸ ກດົ້ວຍຕ ນເອງ ຫື ໂດຍທາງຈ ດໝາຍ, ແຟັ ກ ຫື ອເມວໄດົ້ .  ຖົ້າທ່ ານຕົ້ອງການຄວາມຊ່ ວຍເຫື ອໃນການປະກອບຄໍ າຮົ້ອງທຸ ກ, Jim Mobley, ຜ ົ້ປະສານງານຝ່ າຍຄ ນເຈັ ບ  ໍສາພັນ ພົ້ ອມຊ່ ວຍເຫື ອທ່ ານ.

ນອກນັ ົ້ນ ທ່ ານຍັງສາມາດຮົ້ອງຮຽນດົ້ ານິສດທິ ພ ນລະເມື ອງໍນາ U.S. Department of Health and Human Services (ກະຊວງການໍບິລການສຸ ຂະພາບ ແລະ ມະນຸ ດຂອງສະຫະລັດ), Office for Civil Rights (ຫົ້ອງການສິ ດທິ ພ ນລະເມື ອ), ໂດຍທາງອິ ເລັ ກໂທຣນິ ກ ຜ່ ານໜົ້ າເວັ ບໄຊຂອງ Office for Civil Rights Complaint Portal, ່ທມ ໃຫົ້ ່ທ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ຫື ໂດຍທາງໄປສະນ ຫື ທາງໂທລະສັບທ ່:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 
ແບບຟອມຄໍ າຮົ້ອງຮຽນມ ໃຫົ້ ່ທເວັ ບໄຊ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.