Skip to Main Content

Welcome to

Together is a new resource for anyone affected by pediatric cancer - patients and their parents, family members, and friends.

Learn More
Blog

Hỗ trợ ngôn ngữ - Tiếng Việt

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040).

Phân biệt chủng tộc là vi phạm pháp luật

Bệnh Viện Nghiên Cứu Trẻ Em St. Jude (St. Jude Children’s Research Hospital) tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. Bệnh Viện Nghiên Cứu Trẻ Em St. Jude không loại trừ mọi người hoặc đối xử với họ khác biệt vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

Bệnh Viện Nghiên Cứu Trẻ Em St. Jude:

  • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho những người khuyết tật để giao tiếp với chúng tôi có hiệu quả, như:
    • Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ năng lực
    • Thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (chữ in lớn, âm thanh, định dạng điện tử có thể tiếp cận, các định dạng khác)
  • Cung cấp miễn phí các dịch vụ ngôn ngữ cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, như:
    • Thông dịch viên đủ năng lực
    • Thông tin được trình bày bằng ngôn ngữ khác

Nếu bạn cần những dịch vụ này, hãy liên hệ Dịch Vụ Phiên Dịch hoặc Điều Phối Viên Ban Quan Hệ Bệnh Nhân theo số 1-901-866-278-5833 (TTY 1-901-595-1040)

Nếu bạn tin rằng Bệnh Viện Nghiên Cứu Trẻ Em St. Jude không cung cấp những dịch vụ này hoặc phân biệt đối xử theo cách khác dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với: Jim Mobley, Điều Phối Viên Ban Quan Hệ Bệnh Nhân, Bệnh Viện Nghiên Cứu Trẻ Em St. Jude, 1-901-595-3300; 1-866-278-5833; TTY số: 1-901-595-1040, Fax số: 1-901-595-8600, email: patientrelationscoordinator@stjude.org. Bạn có thể trực tiếp nộp đơn khiếu nại hoặc gửi qua đường bưu điện, chuyển fax, hoặc email. Nếu bạn cần trợ giúp nộp đơn khiếu nại, Jim Mobley, Điều Phối Viên Ban Quan Hệ Bệnh Nhân sẵn sàng giúp bạn.

Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại về dân quyền lên U.S. Department of Health and Human Services (Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ), Office for Civil Rights (Văn Phòng Dân Quyền) bằng hình thức điện tử qua Office for Civil Rights Complaint Portal, có trên trang https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, hoặc qua đường bưu điện hoặc bằng điện thoại tại:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Các mẫu khiếu nại có trên trang http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.